มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ

อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ประธานพรทิพย์ ศรจันทร์

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

พร้อมด้วยคณะญาติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรม

สมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
#มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 

 

 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ