กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง

กิจกรรมการตรวจเยี่ยม

ของคณะกรมการปกครอง

วันที่  22 กุมภาพันธ์  2564

ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น


กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,038