มูลนิธิศรีแก้วอริยะ : ใจดี สติมา ปัญญารู้ ร่วมสร้างสังคมแห่งความดี

ฟังธรรมะ พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม #ธรรมะตรัสรู้บุญอมตะ 

สมาธิ ยกระดับจิต

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

เจริญพระวิปัสสนากรรมฐาน

ยกระดับจิตให้กับคนในสังคม

ด้วยศาสตร์แห่งสมาธิอริยะลีลานาโน

ส่งเสริม เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในบวรพุทธศาสนา

แก้อารมณ์สมาธิ

อธิษฐานปาฏิหาริย์

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

สมาธิพระวิปัสสนากรรมฐาน
อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ
เข้าถึงภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
คือบุญสำเร็จ เป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมาธิพระวิปัสสนากรรมฐาน
อธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ
เข้าถึงภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
คือบุญสำเร็จ
เป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมาธิพระวิปัสสนากรรมฐานอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศเข้าถึงภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์คือบุญสำเร็จเป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมาธิพระวิปัสสนากรรมฐานอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศเข้าถึงภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์คือบุญสำเร็จเป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมาธิพระวิปัสสนากรรมฐานอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศเข้าถึงภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์คือบุญสำเร็จเป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมาธิพระวิปัสสนากรรมฐานอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศเข้าถึงภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์คือบุญสำเร็จเป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมาธิพระวิปัสสนากรรมฐานอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศเข้าถึงภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์คือบุญสำเร็จเป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อัศจรรย์บุญ

84,000 พระธรรมขันธ์

ภพภูมิอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ คือบุญสำเร็จ
เป็นบุญตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
อธิษฐาน อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
อธิษฐาน อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธรูปองค์แรก จักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเหนือ อนันตอนันตจักรวาล ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธรูปองค์แรก จักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเหนือ อนันตอนันตจักรวาล ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโนเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธรูปองค์แรก จักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเหนือ อนันตอนันตจักรวาล ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

น้อมจิตสักการะ คารวะบูชาอาจาริยะคุณัง เจริญอายุวัฒนมุทิตามหามงคล พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม  พระครูบาอาจารย์ สตรีผู้ถวายชีวิต อุทิศการบำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาโมกขธรรม บุกป่า ฝ่าดง ธุดงค์ในป่าเพียงลำพัง มากกว่า 40 พรรษา เข้าถึงธรรมเหนือ อมตะอนันตจักรวาล จักรวาล พระนิพพาน แห่งชาติกาล

ร่วมอธิษฐานทำบุญ พิธีลงเสาเอก เสาโท อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม

ร่วมอธิษฐานทำบุญ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม

ร่วมมุทิตาคาราวะบูชาอาจาริยะ เจริญอายุวัฒนะมหามงคล

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม พระครูบาอาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

หนังสือสำคัญ

ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ประจำปี พ.ศ. 2567

หนังสืออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

หนังสืออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 

ใบอนุญาตเรี่ยไร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ใบอนุญาตเรี่ยไร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่นอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่นอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่นอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย

กิจกรรมสร้างบุญ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 24

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 23

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 22

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 21

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 20

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 19

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 18

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 9

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 17

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 216

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 116

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 15

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 14

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 13

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 12

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 11

กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

บทความ ทรงคุณค่า สร้างมหาบารมีให้ตนเอง

Visitors: 180,893,476