หนังสือสำคัญ-ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ใบอนุญาตเรี่ยไร ร.3 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ใบอนุญาตเรี่ยไร ร.3 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ใบอนุญาตเรี่ยไร ร.3 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ