กิจกรรมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมเขตพื้นที่ภาค 6

กิจกรรมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมเขตพื้นที่ภาค 6

วันที่ 25 ตุลาคม 2557  

ณ   โรงแรมการิน  ถนนวัฒนานุวงศ์

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

 

กิจกรรมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมเขตพื้นที่ภาค 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2557  ณ  โรงแรมการิน ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

กิจกรรมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมเขตพื้นที่ภาค 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2557  ณ  โรงแรมการิน ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

กิจกรรมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมเขตพื้นที่ภาค 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2557  ณ  โรงแรมการิน ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

กิจกรรมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมเขตพื้นที่ภาค 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2557  ณ  โรงแรมการิน ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

กิจกรรมการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมเขตพื้นที่ภาค 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2557  ณ  โรงแรมการิน ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Visitors: 180,884,956