กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 

ณ   โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Visitors: 180,884,953