กิจกรรมตักบาตรเทโวออนไลน์

“ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์”
สร้างบุญใหญ่ 1 ปีมี หนเดียว
“วันพระพุทธเจ้า เปิด 3 โลก”
 
กิจกรรมตักบาตรเทโวออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
 
…………………..
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
“วันที่พระพุทธเจ้า เปิด 3 โลก”
ให้ตักบาตร ทำบุญ อธิษฐานบารมี
เข้าเฝ้าพระพุทธองค์
แผ่บุญกุศลให้ทุกภพภูมิ
ให้ได้ทำบุญกับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ
ที่เพิ่งออกจากสมาธิฌาน
ออกจากนิโรธสมาบัติ
ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด
ในช่วงเข้าพรรษา
ถือเป็นบุญใหญ่ที่หาทำได้ยากยิ่ง
ขอเรียนเชิญญาติธรรม
ผู้แสวงหาโมกธรรม
แสวงหาการสร้างบุญ บารมี
ผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
“ตักบาตรเทโวโรหณะ ออนไลน์”
อธิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
……………………
 
กิจกรรมตักบาตรเทโวออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมตักบาตรเทโวออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมตักบาตรเทโวออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมตักบาตรเทโวออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
 
……………………
การตักบาตรเทโว
ถือเป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่ง
เป็นประเพณีที่สืบทอด
กันมาอย่างยาวนาน
ตักบาตรเทโว
หรือเรียกว่า
การตักบาตรเทโวโรหณะ
ซึ่งคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ”
แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก
การตักบาตรเทโว
จึงเป็นการระลึกถึง
วันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับ
จากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก
ประเพณีการทำบุญกุศล
เนื่องในวันออกพรรษานี้
จะมีการตักบาตรเทโวนี้
ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์
ในเวลาเช้า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษา
เป็นเวลา 3 เดือน
ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ
เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตร
ที่พิเศษมากวันหนึ่ง
กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่ง
พระพุทธเจ้าได้เสด็จ
ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา
และทรงจำพรรษาที่นั้น
พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลก
มายังโลกมนุษย์
โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์
ใกล้เมืองพาราณสี
ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าว
ก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น
และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย
กล่าวกันว่า ในวันนี้
ได้เกิดเหตุอัศจรรย์
คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก
ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน
จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า
“วันพระเจ้าเปิดโลก”
คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั้นเอง
อนุโมทนาบุญทุกท่าน สาธุ _/\_
Visitors: 180,884,953