กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

วันที่ 27 มีนาคม  2563

ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น


กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น