กิจกรรมลงนามถวายอาลัย

กิจกรรมลงนามถวายอาลัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

 

33)	กิจกรรมลงนามถวายอาลัย วันที่ 21 ตุลาคม 2559  ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

33)	กิจกรรมลงนามถวายอาลัย วันที่ 21 ตุลาคม 2559  ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

33)	กิจกรรมลงนามถวายอาลัย วันที่ 21 ตุลาคม 2559  ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

33)	กิจกรรมลงนามถวายอาลัย วันที่ 21 ตุลาคม 2559  ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น