งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

เมื่อวันที่ 23-24 เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 

จัดซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา

สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

ณ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

 

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี 

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี 

 

พระครูโอภาสธรรมพิเชษฐเจ้าคณะตำบลบึงเนียม

พระครูสุทธิจิตติมงคลเจ้าคณะตำบลในเมือง

พระครูวินัยธรวีระจันฑวีโรเจ้าคณะตำบลพระลับ

พระครูสุนทรธรรมนิวิฐอดีตเจ้าคณะอำเภอ

เมืองขอนแก่นร่วมเป็นประธานในพิธี


งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

โดยมีสายญาติธรรมจากทั่วทุกสารทิศ

หลั่งไหลกันมาร่วมพิธีในครั้งนี้ 

 

พร้อมทั้งจัดโรงทานมหากุศล

มาร่วมงานอย่างคับคั่ง 

ทางมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 

ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

 

พระพุทธองค์ตรัสว่า 

การสร้างถาวรวัตถุ สร้างสถานปฏิบัติธรรม

เพื่อขูดเกลากิเลสของชนทั้งหลายนั้น

 

อานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณาได้ยิ่งใหญ่ 

มากมายเหลือคณานับ

ซึ่งยากเกินกว่าที่มนุษย์ปุตุชนธรรมดา

จะกำหนดพรรณนาถึงผล และอานิสงส์ได้

เพราะเป็นมหาบุญมหาบารมียิ่งใหญ่ 

ที่เป็นไปเพื่อการทำความดี

การสร้างสังคมแห่งความดี 

 

ตามหลักพระธรรมคำสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจัา 

ซึ่งเป็นการสร้างความบริสุทธิ์โดยแท้จริง 

เป็นการสืบทอดทางปฏิบัติตามหลักพระธรรม 

เพื่อให้เข้าถึงมรรคผลพระนิพพาน

ตามรอยพระพุทธองค์ของหมู่ชนทั้งหลาย

 

อานิสงส์ของผู้ให้อริยทรัพย์นั้น

ย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีความเดือดร้อน 

สับสนวุ่นวายเป็นผู้ห่างไกลจากความยากจน 

อยู่ท่ามกลางบัณฑิตทั้งหลาย

เป็นผู้มีความยิ่งยวดด้วยสติปัญญา 

ประสบแต่ชีวิตที่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

เมื่อละจากโลกไปย่อมมีสุคติเป็นที่ไปอย่างแน่แท้

 

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

งานผ้าป่าจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953