จะสนับสนุน ได้อย่างไร

บริจาคเป็นปัจจัย

บริจาคสิ่งของ

เครื่องอุปโภคบริโภค

บริจาคอุปกรณ์สำนักงาน

บริจาคอุปกรณ์การศึกษา

บริจาคเสื้อผ้า

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

สนับสนุนปัจจัย 4

 

สิ่งของที่ท่านไม่ได้ใช้แล้ว

สามารถบริจาคได้

เพื่อนำไปให้ผู้ที่ขาดแคลนได้ใช้

เป็นมูลค่ามหาศาล

สำหรับผู้ที่ขาดแคลน

 

Visitors: 180,884,953