ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสันนิบาตมูลนิธิสมาคมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมสันนิบาตมูลนิธิสมาคมแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 ธันวาคม  2561

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ


กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสันนิบาตมูลนิธิสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 25 ธันวาคม 2561     ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสันนิบาตมูลนิธิสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 25 ธันวาคม 2561     ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสันนิบาตมูลนิธิสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 25 ธันวาคม 2561     ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสันนิบาตมูลนิธิสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 25 ธันวาคม 2561     ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสันนิบาตมูลนิธิสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 25 ธันวาคม 2561     ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Visitors: 180,884,953