ประวัติความเป็นมามูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

จากความประสงค์

ที่อยากเห็นทุกคนในโลกมีความสุข

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ได้ก่อตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 

ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรม

อันเป็นทางแห่งการหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ทั้งปวง

ตามแนวทาง

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่ทรงตรัสสั่งสอนไว้ 40 พระกรรมฐาน

ที่ทำให้จิตห่างไกลจากกิเลส

สามารถดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

ได้อย่างมีความสุข

 

เมื่อความสุขในตนบังเกิดแล้ว

จึงอยากแบ่งปันความสุขนี้ไปสู่บุคคลอื่น

ดังนั้น จึงร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิศรีแก้วอริยะขึ้น

เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำความช่วยเหลือ

ปาฏิหาริย์ความสุข ความดี

อันเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่มีพลัง

ที่พร้อมจะช่วยเหลือ

เพื่อการสาธารณประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 

เมื่อได้ประชุม และลงมติความเห็นชอบกันแล้ว

จึงได้ร่วมกันตั้งเป็นมูลนิธิที่มีชื่อว่า 

“มูลนิธิศรีแก้วอริยะ”

.......................................

 

 

 

การก่อตั้งมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

“มูลนิธิศรีแก้วอริยะ” เริ่มก่อตั้ง

เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โดยมีคณะผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ 3 คน 

คือ นายอุทิศ  รัตนไทรแก้ว

นายอมร  ภาดี และนายพีระ  นะคะจัด

รวมถึงนักปฏิบัติธรรมหลายท่าน

ที่ได้จัดประชุม เพื่อพิจารณา

การก่อตั้งมูลนิธิร่วมกันและได้กราบนิมนต์

 

พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

 

พระวิปัสสนาจารย์ พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน

ท่านเป็นสตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ

ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม

อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

บุกป่า ฝ่าดง ขึ้นเขา ลงห้วย ธุดงค์เพียงลำพัง

น้ำป่าพัดพาให้ตกเขา แทบเอาชีวิตไม่รอด

ท่านปฏิบัติตามเมรุเผาศพ

แม้ในโลงศพก็ไม่ยิ่งหย่อน

เห็นกายแตกดับ เป็นอสุภกรรมฐาน

 

ท่านสำเร็จญาณหยั่งรู้บรรลุธรรม

เข้าถึงจิตญาณเมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

หลุดพ้นกิเลสบาปทั้งปวง

ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ผู้เป็นอมตะธรรม

ดับทุกข์ได้เป็นอจิณไตยอย่างสิ้นเชิง

เป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 

ญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคทุนทรัพย์

ในการจัดตั้งมูลนิธิในครั้งนี้ คือ

นางสาวชฎาพร  สังฆมะณี

 

การประชุมนี้ยังได้วางนโยบายการทำงาน

ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่จะออกช่วยเหลือสังคมด้านใดบ้าง

เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้วยความดี

ด้วยความสุขอย่างมีเมตตาและมีคุณธรรม

โดยมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ช่วยเหลือสังคมเพื่อการสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือแม้แต่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

 

โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อการช่วยเหลือ

หรือแม้แต่การส่งเสริมวิชาชีพ โดยนำเอาสมาธิ

อันเป็นศาสตร์แห่งวิชาสมาธิอริยะลีลานาโนมา

ใช้อบรมจิต เพื่อสร้างความสุขทางกายและสร้างพลังให้จิต

มีความเข้มแข็งในการต่อสู้ต่อไป

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ได้รับอนุญาต

ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

จากนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดขอนแก่น

ที่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา  115  ตามทะเบียนเลขที่ 2/2553

ตั้งแต่วันที่  17 สิงหาคม  2553 เป็นต้นมา

 หนังสือจดทะเบียน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,895,196