ผ้าป่าสร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า

 

สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง

 

26 - 28 มีนาคม.. 2565

 

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

.กระนวน .ขอนแก่น 

 

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

 พร้อมอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ

ตัดกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

ล้างอาถรรพ์มนต์ดำอธิษฐาน

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

เข้าถึงบุญตรัสรู้บุญสำเร็จ

ของพระพุทธเจ้าอธิษฐานบุญให้ทุกภพภูมิ

 

นำพาอธิษฐานบุญโดย

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

พระวิปัสสนาจารย์

พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน

สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ

ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม

อันเป็นหนทางหลุดพ้น

ปฏิบัติบำเพ็ญธุดงค์

ในป่าเพียงลำพังมากกว่า 40 พรรษา

 

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

กองบุญผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 ………………………..

อนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญ

เป็นสะพานบุญและการสนับสนุน

ในบุญของทุกๆท่าน

 

กราบขอพรอันเป็นมหามงคลสูงสุด

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกๆพระองค์คุ้มครอง

 

บารมีธรรมพระพุทธองค์

องค์ฌาน องค์ญาณ

องค์ฤทธิ์ องค์ปาฏิหาริย์

 

บารมีบุญ

อัศจรรย์บุญ84,000 พระธรรมขันธ์

บุญบารมี 30 ทัศ

บุญตรัสรู้บุญสำเร็จ

ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

 

บุญบารมีพระครูบาอาจารย์

พระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธัมโม

พระวิปัสสนาจารย์

ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียร

ธุดงค์ในป่าเพียงลำพังมากกว่า 40 พรรษา

 

บารมีธรรมนักปฏิบัติทั่วโลก

ปกป้องคุ้มครอง

ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

 

แคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากกรรม

จากบาปจากเวรจากอาถรรพ์มนต์ดำ

วิบากกรรมชั่วร้ายทั้งมวล

อธิษฐานบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

ผู้กุมชะตาชีวิตทุกภพทุกภูมิ

 

ให้อโหสิกรรมจากบาปจากกรรม

จากเวรทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข

ความสมหวังในสิ่งที่ดี

ที่เจริญทั้งปวง

 

หมดจากทุกข์โศกโรคภัย

อันตรายทั้งปวงอย่าได้แพ้วพาน

กิจการงานธุรกิจ

เจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมา

อย่าได้ขาดเป็นเศรษฐี

มหาเศรษฐีผู้ค้ำจุนพระศาสนา

ได้สร้างบุญสร้างบารมีเต็มที่

เต็มกำลังตลอดไป

สาธุ  _/\_

 

Visitors: 180,895,194