มอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 30 เมษายน 2557 

ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Visitors: 180,888,643