มอบทุนสนับสนุนกลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่ จ.อุดรธานี

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 8 เมษายน  2565         

ณ  กลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่

ต.ธาตุ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี

 โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 8 เมษายน 2565     ณ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่ ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 8 เมษายน 2565     ณ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่ ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 8 เมษายน 2565     ณ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่ ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 8 เมษายน 2565     ณ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่ ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 8 เมษายน 2565     ณ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่ ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

 

 

 

 

Visitors: 180,884,956