มอบทุนสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 20 พฤษภาคม  2565

ณ  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง

ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565     ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565     ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565     ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565     ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565     ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

 

Visitors: 180,884,953