ร่วมบุญ สร้างแท่นกรรมฐาน เพื่อปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐาน

"สร้างแท่นกรรมฐาน"

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

 "สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่าน

ร่วมสร้างอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่

น้อมจิตเข้าถึง

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

บุญมหาบารมี 30 ทัศ

อันเป็นบุญตรัสรู้

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น "สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

โดยการอธิษฐาน

สร้างแท่นกรรมฐาน

ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

  

เพื่อสร้างความสำเร็จทางด้านพลังจิต

พลังธรรม พลังปัญญา

จนเข้าถึงมรรคผล พระนิพพานได้

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ถือว่าเป็นบุญที่สามารถสร้าง

ให้กับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียร

ด้วยญาณสมาธิ ปรับตัวได้

ด้วยญาณปัญญา

ญาณสมาธิคือญาณ 16

การพิจารณาเห็นความเที่ยงแท้

ว่าไม่ใช่ ตัวตนของเรา ไม่ใช่สิ่งของ

ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา

เข้าถึงความไม่สงสัยในการปฏิบัติ

จนเข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา

 

การปฏิบัตินี้เป็นการ

นำแท่นกรรมฐานที่สร้างขึ้น

เป็นเสมือนคำสอนของพระพุทธเจ้า

เป็นแท่น บังคับจิต

ไม่ให้จิตของเราออกนอกลู่นอกทาง

ไม่ให้เราทำชั่ว ทำเหลวไหล

ทำอำนาจ บาดใหญ่

กริยาอาการของผู้ปฏิบัติ

ที่ทำจิตใจไม่ให้หมกมุ่นกับบาป

ที่เป็นบาปอมตะ บาปถาวร

ถือเป็นการยืนยันไปทุกภพทุกชาติ

ตลอดห้วงมหรรณพ

การลำบากทางจิต ทางกาย ทางวาจา

ที่เป็นเอกเทศ ในกรรมทั้งหมด

ที่ไม่มีใครช่วยเหลือได้

ไม่มีผู้ใด แก้ไขได้  ไม่มีผู้ใดเหลียวแล

จะทำให้การปฏิบัตินี้ออกจากบาปทั้งปวงได้

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น "สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

การสร้างแท่นกรรมฐานบุญ

หรือบุญที่ทำให้มนุษย์

สรรพสัตว์ใดๆ เทพใดๆ

องค์พระอินทร์ พระพรหม พระยม

องค์พระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

พระโมคคัลลา พระสารีบุตร

พระภูมิเจ้าที่ทุกหมู่เหล่าทุกจักรวาล

บันดาลโลก บันดาลธรรม

บันดาลความรู้ ความศักดิ์สิทธิ์

บันดาลอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น 

หรือสิ่งใดที่เกิดขึ้น ในจักรวาลนี้

ก็คือ แท่นกรรมฐาน

ที่ทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มนุษย์

ให้แก่ผู้ที่มีความอยากเจริญรุ่งเรือง

อยากมี เงินทอง มีความดี

มีความอยากสรรเสริญยกย่องในความดี

ในความหลุดพ้น

จากสิ่งที่เลวร้าย ของชีวิต

ที่ติดประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี

ประจำสังขาร  ประจำโลก  ประจำจักรวาล

ที่จะเรียกได้ว่า ไม่มีชั่วอีกเลย

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

ปิดประตูมาร ปิดประตูกรรม ปิดประตูบาป

ปิดประตูนรก ปิดประตูอาฆาต

จองเวรจองกรรม

ปิดความมีบาป ทั้งหลายทั้งมวล

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

คิดว่าแท่นกรรมฐานนี้คือ

แท่นการปฏิบัติดี 

แท่นปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจ

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

อานิสงส์ที่ พระพุทธองค์อบรมสั่งสอนมา

ที่อยู่ในภพภูมิปัญญา

มาแก้ไขสิ่งที่ดีที่เจริญให้ตน

ทั้งหมด ทั้งมวล  จึงเรียกว่า “แท่น”

 

ที่เราสามารถออกจากทุกข์

ออกจากสังโยชน์ 10

ออกจากความติฉินนินทา

ความโลภโมโทสันต์

ออกจากความมีกิเลสทั้งหลายทั้งมวล

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

การสร้างแท่นกรรมฐานนี้

จึงเป็นการให้ยึดเป็นวิชา

ที่จะสอนตน สอนลูกหลานบริวาร

สอนคนรู้จัก  สอนคนเข้าใจกัน

สอนครอบครัวของตนเอง

ให้มีบุญ มีอานิสงส์

หาอะไรเทียบเท่าความดีไม่ได้

เป็นมงคล 38 ประการ

เป็นข้อวัตรปฏิบัติของตน

เป็นสมโพชฌงค์ 7

ยึดติดอยู่ในพระกรรมฐาน 40

ยึดติดอยู่ในบุญมหาบารมี 30 ทัศ

ยึดในคำสอนอบรม 84,000 พระธรรมขันธ์

ในพระไตรปิฎกทั้งหลายทั้งมวล

เรียกว่าสูตรสังเคราะห์

ลงในพระสัทธรรม

เรียกว่า โครงสร้างพระสัทธรรม

มีพระไตรปิฎกทั้งหมด

 

ประกอบด้วย

พระสุตตันตปิฎก 21,000

พระวินัยปิฎก  21,000

พระอภิธรรมปิฎก  42,000

รวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์

 

แท่นกรรมฐานนี้

ถือว่าเป็นตัวแทน

ของผู้ร่วมอนุโมทนาบุญสร้าง

ให้เข้าถึงการอธิษฐานขอพร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์  เข้าถึงพระอรหันต์ 

ผู้มีความเพียร จนหลุดพ้น

สำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน

เป็นการสั่งสมบุญ

เป็นการสะสมพระวินัย

สะสมมหามงคล

สิ่งที่ดีที่เจริญ สมควรจะได้รับ

 

 "สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

คำว่าเป็นมนุษย์

คำว่าเป็นปุถุชน

เป็นสหธรรมิก ญาติธรรม

เป็นสัตบุรุษ ผู้มีความเจริญ

มีปัญญาเฉียบแหลม

เป็นผู้รอบรู้ในความดีทั้งหมด

 

 "สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

สตรีผู้ถวายชีวิต เพื่อแสวงหาโมกขธรรม

อันเป็นทางหลุดพ้นมากว่า 40 พรรษา

ท่านได้เมตตาให้มีการอธิษฐานจิต

ให้เข้าถึง การปฏิบัติ การดับทุกข์

การส่งผ่านวิถีแห่งบุญ

ที่สำเร็จได้ดังปรารถนา

ให้เจ้าภาพทุกท่าน หรือผู้มีบุญทุกท่าน

 

คณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน

ที่มีความพร้อมในการสร้างบุญ

ครั้งยิ่งใหญ่ในภพชาตินี้

ให้เข้าถึงด้วยปาฏิหาริย์

ในบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

บุญมหาบารมี 30 ทัศ

อันเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ในการเข้าถึงความสำเร็จ

ในการอธิษฐานจิตของเจ้าภาพนั่นเอง

 

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

"สร้างแท่นกรรมฐาน" ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

………………………………….

ร่วมบุญสร้างบารมีให้ตนเองได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เลขที่  466-2-29575-8

 

พร้อมส่งสลิป

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้เลยครับ

………………………………….

 

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้ที่

Line ID : @AriyaLine

กดเพิ่มเพื่อน  https://lin.ee/9xG2xfC

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ให้แจ้ง

ชื่อ - นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ปีนักษัตรที่เกิด

เบอร์โทรตัวเอง

 

ชื่อร้าน / กิจการ / บริษัท

ที่ตั้งร้านอำเภอจังหวัด

เพื่ออธิษฐานบุญให้ภูมิบุญร้าน

ภูมิกิจการธุรกิจของตัวเอง

 

…………………

นำพาอธิษฐานบุญโดย

 

พระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธัมโม

ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  .ขอนแก่น

พระวิปัสสนาจารย์อาจารย์สอนกรรมฐาน

พระครูบาอาจารย์สตรีผู้ถวายชีวิต

ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาโมกขธรรม

อันเป็นทางหลุดพ้น

ธุดงค์ในป่าเพียงลำพังมากกว่า 40 พรรษา

จนสำเร็จญาณหยั่งรู้บรรลุธรรม

ตามคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดับทุกข์ได้เป็นอจิณไตยอย่างสิ้นเชิง

 

กราบขอพรพระพุทธองค์

ให้บุญบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครอง

ให้บุญบารมีพระครูบาอาจารย์

พระอาจารย์แม่คุ้มครอง

ให้บารมีธรรมนักปฏิบัติคุ้มครอง

ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

 

สาธุ  _/\_

 

Visitors: 180,884,956