วัตถุประสงค์มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรมคำสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งเป็นธรรมดับทุกข์ ละซึ่งกิเลสทั้งปวง

ทำให้ระลึกรู้สติตลอดเวลา

อีกทั้งยังสามารถนำข้อธรรมที่ได้รับ

มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามพระไตรปิฎก

การปฏิบัติธรรมอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา

ช่วยให้จิตใจ สงบ สุข

สร้างปัญญาแตกฉาน

ทำให้รู้ถึงแก่นสารในคุณงามความดี

ปลูกฝังให้คนมีจิตใจดีงาม ลดทิฐิมานะ

รู้จักเสียสละส่วนตัว

เพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมมากขึ้น 

 

3. เพื่อพัฒนายกระดับจิตใจ

ให้กับคนในสังคมทุกระดับด้วยวิถีพุทธ

ทำให้จิตใจเราได้รับการพัฒนา

ไม่จมอยู่กับความ โลภ โกรธ หลง

ความเห็นแก่ตัว

ทิฐิมานะ ซึ่งเป็นสิ่งมืดบอดทั้งสิ้น

เมื่อจิตใจได้รับการพัฒนาเกิดปัญญา

ในการแก้ปัญหาต่างๆ

สามารถหาหนทางเอาตัวรอดได้ 

เมื่อแจ้งโลกแจ้งธรรม

แจ้งกายแจ้งใจ ในทุกๆ วิถีแนว

พัฒนาไปพร้อมกันทั้งทางโลกและทางธรรม

 

4. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

ส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ

เพราะรู้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนา

ความรู้ความสามารถให้แก่คนในสังคม

มูลนิธิศรีแก้วอริยะจึงจัดทุนการศึกษา

ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

ทั้งยังส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ 

โดยมีการสอนอาชีพต่างๆ

ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปสร้างรายได้

ให้แก่ตนเองและครอบครัว

 

5. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ 

โดยความสนับสนุน

ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

จึงได้มีการอบรมหลักสูตรการรักษาโรค

ด้วยศาสตร์สมาธิอริยะลีลานาโน

และฝึกการดัดตนไล่อาพาตในรูปแบบฤษีดัดตน

ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

ปราศจากโรคภัย

 

6. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

ด้วยการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้

เป็นการนำสมุนไพรธรรมชาตินานาชนิด

มาใช้รักษาโรค

โดยแพทย์แผนไทยผู้ชำนาญการ

ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งยังส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ต่างๆ

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย

 

7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

มูลนิธิศรีแก้วอริยะยังมีโครงการต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

อีกหลายโครงการ โดยได้ให้ความร่วมมือ

กับองค์กรการกุศลอื่นๆ

จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์

ช่วยเหลือผู้คนในสังคม

ให้เกิดความรักความสามัคคี

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

 

8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้อง

กับการเมืองแต่ประการใด 

Visitors: 180,895,196