สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 

บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,649