สลักชื่อ ดวงชะตา ตนเองบนแผ่นทอง อธิษฐานบุญ

ร่วมทำบุญ

อธิษฐานบุญ _/\_

สลักชื่อ - สกุล ลงแผ่นทอง

อธิษฐานบุญ ดวงชะตา

 

  แผ่นทองดวงชะตา 

 

แผ่นทองดวงชะตา

เป็นแผ่นนำบุญที่ใช้เป็นหลักฐาน

ถึงองค์พระอินทร์

ใช้เป็นหลักฐานแห่งความดี

ของผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นทอง

แผ่นทองอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

ผู้ได้ทำบุญสลักแผ่นทอง

ให้กับ ชื่อ-สกุล

ดวงจิตวิญญาณของตนเอง

ได้สร้างหลักฐานที่เป็นภูมิบุญของตนเอง

ได้ให้แผ่นทองจารึกบุญ กุศลของตน

ถึงองค์พระอินทร์ พระพรหมผู้สร้างชีวิต

 

สลักชื่อลง แผ่นทอง อธิษฐานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

ได้เป็นหลักฐานความดี

หลักฐานบุญ

ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ให้เป็นเสมือนตัวแทนคุณงามความดี

เป็นแผ่นทองของภูมิสวรรค์

แผ่นทองของภูมินรก

แผ่นทองของอรหันต์

แผ่นทองของความศักดิ์สิทธิ์

แผ่นทองของความเมตตา

แผ่นทองภูมิของสัตว์น้ำสัตว์บก

แผ่นทองภูมิกสิน

แผ่นทองภูมิอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

แผ่นทองภูมิมหามงคล

แผ่นทองความเจริญรุ่งเรือง

แผ่นทองภูมิการค้า

แผ่นทองความไม่ประมาท

แผ่นทองของความมีปัญญา

แผ่นทองของทาน ศีล ภาวนา

แผ่นทองอายุยืน

แผ่นทองภูมิบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

สลักชื่อลง แผ่นทอง อธิษฐานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

สลักชื่อลง แผ่นทอง อธิษฐานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

สลักชื่อลง แผ่นทอง อธิษฐานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

แผ่นทองที่เป็นแผ่นทองบุญ

ให้ถึงแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ

เป็นแผ่นทองตระกูลบุญ

มีมหามงคลให้แก่ตนและครอบครัว

ตามที่เราได้อธิษฐานและเข้าถึง

 

แผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

การทำบุญควรทำด้วยความศรัทธา

ความเชื่อ ในความศักดิ์สิทธิ์

ความเจริญในบุญ

ในพระธรรม คุณงามความดีทุกประการ

ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังบุญ

ในตัวของบุญนั้น

เพื่อให้ผู้มีบุญได้ทำบุญ

 

ร่วมทำบุญ  อธิษฐานบุญ _/\_  สลักชื่อ - สกุล ลงแผ่นทอง  อธิษฐานบุญ ดวงชะตา

 

เราควรเป็นผู้ตั้งมั่นในการทำสิ่งใดๆ

ด้วยความเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์

เป็นคนไม่ทุศีล  ไม่ผิดสัจจะ

ไม่โกหกหลอกลวง

ไม่ผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ

ไม่ตกนรกหมกไหม้

ไม่ทำกรรมสารพัดกรรม

ไม่มีบาปสารพัดบาป

เราจะทำแต่สิ่งที่เป็นบุญ

เป็นอานิสงส์เป็นมหากุศลให้เกิดแก่ทุกคน

ให้คนทั่วโลกได้พึ่งพาอาศัย

เราจะเอาแต่สิ่งที่ดี

ที่ขลังเป็นราชอาณาจักรบุญ

เราจะทำด้วยความเห็นความศรัทธา

ความเชื่อในบุญเชื่อในสิ่งที่เราเห็น

เราจะไม่งมงายไม่หลงบุญ

เราจะทำตามแต่ละครั้ง

แต่ละวาระ

 

ที่เราเห็นว่ามันเป็นจริง

ให้เราเอาศรัทธาในความดี

ในความศักดิ์สิทธิ์

ของพระธรรมของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้ง

เอาพลังจิตพลังสมาธิ

จากการปฏิบัติธรรมของเราเอง

ให้เกิดความศรัทธา

เราต้องทำตนเองให้เป็นของจริง

ศักดิ์สิทธิ์ในตนด้วย

และเมื่อเรามีพระครูบาอาจารย์

ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีฌาณ

มีญาณมีปาฏิหาริย์ 

บุญจึงจะส่งผลให้ถึงบุญจริง 

แผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

สลักชื่อ - สกุล ลงแผ่นทอง

อธิษฐานบุญ ดวงชะตา

 

สลักชื่อลง แผ่นทอง อธิษฐานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

สลักชื่อ - วันเดือนปีเกิด

ดวงชะตาตนเอง

ลงบนแผ่นทอง

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

อธิษฐานบุญสำเร็จ

บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สร้างปาฏิหาริย์บุญ ให้เกิดกับตนเอง

 

สลักชื่อลง แผ่นทอง อธิษฐานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

 

ได้อธิษฐาน

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

แผ่นทองดวงชะตา

ให้กับญาติธรรมทุกท่าน

ในทุกๆ วัน

 

เพื่อการสะสมบุญ สั่งสมบารมี

สร้างปาฏิหาริย์บุญสำเร็จให้ชีวิตตนเอง

 

บุญ คือเบื้องหลังความสุข

ความสำเร็จทั้งมวล

สลักชื่อลง แผ่นทอง อธิษฐานอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

เรียนเชิญญาติธรรมทุกท่าน

ร่วมทำบุญ

สลักชื่อ ดวงชะตา

ลงแผ่นทอง

เพื่อการสร้างบุญให้ตนเอง

ได้ทุกวัน

เพื่อจะได้ไม่ขาดจากบุญ ขาดจากการสร้างบารมี

มีบุญสำเร็จของพระพุทธเจ้าเกื้อหนุนตลอดเวลา

 

อธิษฐาน

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทองดวงชะตา ของตนเอง

เข้าภพภูมิบุญสำเร็จของพระพุทธเจ้า

แผ่เมตตาให้ทุกภพภูมิ

ภูมิพญากรรม ผู้กุมชะตาชีวิต

เจ้ากรรม นายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย

อธิษฐานขอพรให้ผ่านพ้น

ภพภูมิเชื้อโรค ต้านภัยโรคร้าย

ไม่ให้แผ้วพาน

 

อธิษฐานบุญสำเร็จให้ดวงชะตาตนเอง

ลูกหลานครอบครัวญาติพี่น้อง

อธิษฐานบุญร้าน / กิจการ / บริษัท

อธิษฐานบุญให้ภูมิบุญร้าน

ภูมิกิจการธุรกิจของตัวเอง

แผ่นทองอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทองอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทองอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทองอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

 

ให้บุญบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครอง

ให้บุญบารมีพระครูบาอาจารย์

พระอาจารย์แม่คุ้มครอง

ให้บารมีธรรมนักปฏิบัติคุ้มครอง

ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

…………………………………

อธิษฐานบุญให้ตนเอง ตามกำลังศรัทธา

 

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เลขที่  466-2-29575-8

บัญชี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

 

ส่งสลิปแจ้งได้ที่

Line ID : @AriyaLine

กดเพิ่มเพื่อน  https://lin.ee/9xG2xfC

 

พร้อมแจ้ง

ชื่อ - นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ปีนักษัตรที่เกิด

เบอร์โทรตัวเอง

สิ่งที่ตัวเองต้องการอธิษฐานให้สำเร็จ

หมายเหตุ : 1 ชื่อ 1 ดวงชะตาต่อ 1 แผ่น

เพิ่มเพื่อน Line ศุนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

…………………………………………………

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

 

บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...

ผู้แสวงบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

บุญที่หาทำได้ยากยิ่ง...

เพราะเป็นบุญข้ามภพข้ามชาติ... ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล...

ยากที่จะพบได้... ในชีวิตแต่ละชาติของแต่ละคน...

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมฺโม

 

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมฺโม

สตรีผู้ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม...

อันเป็นทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา...

 พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมฺโม

ได้นำพาอธิษฐานเข้าสู่ภพภูมิบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

อันเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์... เกิดปาฏิหาริย์บันดาลได้...

สร้างอานิสงส์บุญแห่งภพชาติ...

ปรารถนาสิ่งใดได้สำเร็จสัมฤทธิ์ผล...

อธิษฐานล้างเคราะห์ล้างกรรมไถ่ถอนบาป...

อธิษฐานบุญส่งคืนพญากรรมผู้กุมชะตาชีวิต...

จะได้ไม่ต้องติดในวัฏฏะสงสารแห่งทุกข์นี้ตลอดกาล...

หากแม้นผู้ใดได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้...

บารมีที่ยิ่งใหญ่แม้เพียงเล็กน้อยที่ได้ร่วมทำบุญไป...

แต่กลับมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณ...

นี่คือบุญอมตะทุกภพภูมิแห่งภพชาติ...

ที่มิอาจประมาณค่าได้...

แผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

แผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

Visitors: 180,891,028