อธิษฐาน อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"     บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

  

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

 

บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...
คือการรวมพลัง...
อันเป็นอมตะจักรวาลบุญ...
ทุกภพภูมิ... ทุกภพชาติ...
ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์...
ที่เวียนว่ายตายเกิด... 

พื่อสั่งสมพระบารมี...

ด้วยความอดกลั้นขันติ...

สร้างพลังจิตแห่งการบำเพ็ญเพียร...
จนเป็นตบะบารมีธรรม... 

บำเพ็ญบุญเข้าภูมิตรัสรู้...


"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


การบำเพ็ญทศชาติบารมี 30 ทัศน์

คือการบำเพ็ญบารมี...
ใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์...
ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า...

ชาติที่ 1 บำเพ็ญเนกขัมมบารมี
คือ การทำใจให้เต็มออกจากเครื่องผูกรัด

ชาติที่ 2 บำเพ็ญวิริยบารมี
คือ ทำใจให้เต็มด้วยความเพียร

ชาติที่ 3 บำเพ็ญเมตตาบารมี
คือ ทำใจให้เต็มไปด้วยความเมตตา

ชาติที่ 4 บำเพ็ญอธิษฐานบารมี
คือ ทำใจให้เต็มด้วยความตั้งใจมั่น

ชาติที่ 5 บำเพ็ญปัญญาบารมี
คือ ทำใจให้เต็มด้วยปัญญา

ชาติที่ 6 บำเพ็ญศีลบารมี
คือ ทำใจให้เต็มด้วยการรักษาความเป็นปกติ

ชาติที่ 7 บำเพ็ญขันติบารมี
คือ ทำใจให้เต็มไปด้วยความอดทนอดกลั้น

ชาติที่ 8 บำเพ็ญอุเบกขาบารมี
คือ ทำใจให้เต็มไปด้วยความเป็นกลาง

ชาติที่ 9 บำเพ็ญสัจจบารมี
คือ ทำใจให้เต็มไปด้วยความสัตย์จริง

ชาติที่ 10 บำเพ็ญทานบารมี
คือ ทำใจให้เต็มไปด้วยการบริจาค

 


"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

ซึ่งการบำเพ็ญบารมีนั้น...
จะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ต้องครบ  ขั้น คือ...บารมี คือบารมีระดับสามัญ
เช่น ทานบารมี ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง
สมบัตินอกกาย

 


อุปบารมี คือบารมีระดับรองหรือจวนจะสูงสุด
เช่น ทานอุปบารมี ได้แก่
การเสียสละอวัยวะเป็นทาน

 

ปรมัตถบารมี คือบารมีระดับสูงสุด
เช่น ทานปรมัตถบารมี ได้แก่
การสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

การบำเพ็ญทั้ง ๑๐ บารมี ครบ  ขั้นนี้
เรียกว่า สมตีสปารมี หรือ สมดึงสบารมี
แปลว่า บารมี ๓๐ ทัศ

 

อันเกิดจากปัญญาขันธ์...
เวทนาขันธ์... 

สัญญาขันธ์... 

สังขารขันธ์...
วิญญาณขันธ์...

เพื่ออธิฐานตน... 

เข้าสู่มรรคผลพระนิพพาน...
กลายเป็น...

"
พลังบุญอัศจรรย์ 84,000 พระธรรมขันธ์"
อันยิ่งใหญ่...

แห่งบุญมหาบารมี 30 ทัศ...
จากทศชาติ... 

เพื่อตรัสรู้ธรรม...
เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


เข้าสู่โลกุตรญาณ...
ถึงมรรคผลพระนิพพาน...
หลุดพ้นกิเลสบาป... และอวิชชา...
ดับทุกข์ได้เป็นอจินไตยอย่างสิ้นเชิง...

 

....................................................................

 

"พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

 

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

 

................................................................

ผู้แสวงบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

บุญที่หาทำได้ยากยิ่ง...

เพราะเป็นบุญข้ามภพข้ามชาติ...

ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล...

ยากที่จะพบได้... ในชีวิตแต่ละชาติ ของแต่ละคน...

 

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

 

พระวิปัสสนาจารย์...
พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน...
ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
   .ขอนแก่น


สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ...
ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม...

อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา...

บุกป่า ฝ่าดง ขึ้นเขา ลงห้วย... ธุดงค์เพียงลำพัง...

น้ำป่าพัดพาให้ตกเขา... แทบเอาชีวิตไม่รอด...

ปฏิบัติตามเมรุเผาศพ...
แม้ในโลงศพก็ไม่ยิ่งหย่อน...

เห็นกายแตกดับ... เป็นอสุภกรรมฐาน...

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

 

สำเร็จญาณหยั่งรู้บรรลุธรรม...

เข้าถึงจิตญาณเมตตาธรรม ค้ำจุนโลก...

หลุดพ้นกิเลสบาปทั้งปวง...

ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

พระองค์ผู้เป็นอมตะธรรม...

ดับทุกข์ได้เป็นอจิณไตยอย่างสิ้นเชิง...

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์" บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

ท่านเมตตานำพาอธิษฐาน...

เข้าสู่ภพภูมิบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

อันเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์... เกิดปาฏิหาริย์บันดาลได้...

สร้างอานิสงส์บุญแห่งภพชาติ...

ปรารถนาสิ่งใดได้สำเร็จสัมฤทธิ์ผล...

อธิษฐานล้างเคราะห์ ล้างกรรม ไถ่ถอนบาป...

 

อธิษฐานบุญส่งคืนพญากรรม ผู้กุมชะตาชีวิต...

จะได้ไม่ต้องติด...
ในวัฏฏะสงสารแห่งทุกข์นี้ตลอดกาล...

หากแม้นผู้ใดได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้...

บารมีที่ยิ่งใหญ่ แม้เพียงเล็กน้อยที่ได้ร่วมทำบุญไป...

แต่กลับมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณ...

นี่คือบุญอมตะทุกภพภูมิแห่งภพชาติ... 

ที่มิอาจประมาณค่าได้...……………………………………

 

ผู้ใดครอบครองสิ่งต่างๆ สิ่งใด สิ่งหนึ่ง...

ที่อธิษฐาน ปลุกเสกจากพิธี...

 

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

 

เสมือนมี "อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

ที่เป็นพลังมหาบารมีบุญตรัสรู้ของพระพุทธองค์...

อยู่กับตัว อยู่ในชีวิต...
อยู่ในจิตอยู่ในใจ อยู่ในครอบครัว...

ให้ได้ระลึก ให้ได้เข้าถึงตลอดเวลา...
เป็นปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัว...

......................................................

วิธีอธิษฐานเข้าถึง...

"
อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

ให้ตั้งจิตอธิษฐานบุญ อธิษฐานบารมี...
ตามใบอธิษฐานบุญ (ในกล่องสินค้า)...

เอ่ย พระคาถาบูชา...
ตั้งจิตเพื่อเข้าถึง...

เชื่อมั่น ศรัทธาในปาฏิหาริย์พระพุทธองค์...
ขอบุญขอบารมีธรรม...
พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

 

จะเกิดพลังปาฏิหาริย์ พลังญาณ พลังฌาน พลังฤทธิ์...

พลังกาย พลังใจ พลังจิต พลังชีวิต...

พลังสติ พลังปัญญา พลังบุญ พลังสมาธิ...

พลังสวรรค์ พลังพระนิพพาน พลังคุณธรรม พลังเมตตา...

 

พลังพระพุทธองค์... 

ให้สำเร็จ สัมฤทธิ์ผล เป็นปาฏิหาริย์...

ทุกๆ ประการที่ดี... ดังปรารถณา...
อย่างเป็นอัศจรรย์ _/\_

Visitors: 180,891,036