โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ    

วันที่ 10 มกราคม 2554

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  

บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ   วันที่ 10 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ   วันที่ 10 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ   วันที่ 10 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ   วันที่ 10 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,884,956