โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2

วันที่ 14 ตุลาคม 2554

ณ  บ้านห้วยชัน   ตำบลศิลา   

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  

(ร่วมกับมูลนิธิจิตกุศลช่วยน้ำท่วมในตำบลศิลา)

 

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ บ้านห้วยชัน  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ร่วมกับมูลนิธิจิตกุศลช่วยน้ำท่วมในตำบลศิลา)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ บ้านห้วยชัน  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ร่วมกับมูลนิธิจิตกุศลช่วยน้ำท่วมในตำบลศิลา)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ บ้านห้วยชัน  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ร่วมกับมูลนิธิจิตกุศลช่วยน้ำท่วมในตำบลศิลา)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ บ้านห้วยชัน  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ร่วมกับมูลนิธิจิตกุศลช่วยน้ำท่วมในตำบลศิลา)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ บ้านห้วยชัน  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ร่วมกับมูลนิธิจิตกุศลช่วยน้ำท่วมในตำบลศิลา)

Visitors: 180,884,956