โครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

ณ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น    จ.ขอนแก่น

 

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956