โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563        

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563     ณ ศูนย์ฯ กระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,643