โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 3

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000  พระธรรมขันธ์

ครั้งที่ 3

วันที่ 3 กันยายน 2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956