โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจ

บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล

วันที่ 13 มีนาคม 2556

วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  

ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

 

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Visitors: 180,888,643