โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ

โครงการผ้าป่าสามัคคี

สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

วันที่  8-9  พฤษภาคม  2558

  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,037