โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 6

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 6

วันที่ 25 มีนาคม 2561     

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956