โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 7

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์

ครั้งที่ 7

วันที่ 28 สิงหาคม 2561       

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 สิงหาคม 2561     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 สิงหาคม 2561     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 สิงหาคม 2561     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 สิงหาคม 2561     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 สิงหาคม 2561     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953