โครงการมอบทุนคนพิการ จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนคนพิการ

วันที่ 9 เมษายน 2561      

ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น


โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956