โครงการมอบทุนช่วยคนชรา จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา 

วันที่ 9 เมษายน 2561

ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม

อ.เมือง จ.มหาสารคาม


โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม