โครงการมอบทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี จ.อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี   

วันที่  8 พฤษภาคม 2560

ณ กลุ่มผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Visitors: 180,895,197