โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา

วันที่ 29 เมษายน 2557 

ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ท่านประธาน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่
 
 
ท่านประธาน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่
ท่านประธาน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่
ท่านประธาน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่
ท่านประธาน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่
ท่านประธาน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสนับสนุน ช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่
Visitors: 180,884,953