โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา จ.ลพบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา

วันที่  7 พฤษภาคม 2560

ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี