โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ 20 มีนาคม 2563

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Visitors: 180,888,643