โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี

วันที่ 9 เมษายน 2561      

ณ  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา 

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น


โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,037