โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า

วันที่ 29 เมษายน 2557 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 29 เมษายน 2557   ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Visitors: 180,893,474