โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก จ.สมุทรปราการ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ณ  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่

อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ


  มูลนิธิศรีแก้ว มอบทุนบ้านตะวันใหม่  จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิศรีแก้ว มอบทุนบ้านตะวันใหม่  จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิศรีแก้ว มอบทุนบ้านตะวันใหม่  จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิศรีแก้ว มอบทุนบ้านตะวันใหม่  จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิศรีแก้ว มอบทุนบ้านตะวันใหม่  จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 180,884,953