โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

วันที่ 22-23  มีนาคม  2558  

ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 

ต.หนองโก  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร วันที่ 22-23 มีนาคม 2558  ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร วันที่ 22-23 มีนาคม 2558  ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร วันที่ 22-23 มีนาคม 2558  ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร วันที่ 22-23 มีนาคม 2558  ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953