โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2562       

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2562    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2562    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2562    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2562    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2562    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,895,196