โครงการร่วมใจช่วยภัยหนาว จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการร่วมใจ

ช่วยภัยหนาวจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 29 มกราคม 2559 

ณ บ้านป่าหวาย  ตำบลคำเหมือดแก้ว

อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โครงการร่วมใจช่วยภัยหนาวจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ บ้านป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการร่วมใจช่วยภัยหนาวจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ บ้านป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการร่วมใจช่วยภัยหนาวจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ บ้านป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการร่วมใจช่วยภัยหนาวจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ บ้านป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการร่วมใจช่วยภัยหนาวจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ บ้านป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

Visitors: 180,891,036