โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559   

ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

 

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559     ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559     ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559     ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559     ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559     ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953