โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

วันที่ 1 มกราคม  -  31 ธันวาคม 2558

 

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,955