โครงการสืบสานบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคี มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ประจำปี 54 ครั้งที่ 2

 

โครงการสืบสานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ประจำปี 54 ครั้งที่ 2  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

ณ วัดป่าไม้แดง  

ตำบลเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โครงการสืบสานบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีมูลนิธิศรีแก้วอริยะประจำปี 54 ครั้งที่ 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการสืบสานบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีมูลนิธิศรีแก้วอริยะประจำปี 54 ครั้งที่ 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการสืบสานบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีมูลนิธิศรีแก้วอริยะประจำปี 54 ครั้งที่ 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการสืบสานบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีมูลนิธิศรีแก้วอริยะประจำปี 54 ครั้งที่ 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการสืบสานบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีมูลนิธิศรีแก้วอริยะประจำปี 54 ครั้งที่ 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Visitors: 180,884,953