โครงการใจดี สติรู้ วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา

โครงการใจดี  สติรู้  

วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558

ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 

บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการใจดี สติรู้ วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา  วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการใจดี สติรู้ วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา  วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการใจดี สติรู้ วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา  วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการใจดี สติรู้ วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา  วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการใจดี สติรู้ วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา  วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,643