โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956