กิจกรรมการตรวจเยี่ยม ของคณะกรมการปกครอง

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง

วันที่  2  กรกฎาคม  2563

ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ 

ต.หนองโก  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของคณะกรมการปกครอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,895,196