โครงการมอบทุนช่วยคนชรา จ.ลำปาง

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา 

วันที่ 15 ตุลาคม 2561

ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  .ขอนแก่น

ลงพื้นที่ จังหวัดลำปาง

มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ

ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

 

พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ

เสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ

และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคม

ร่วมดูแลสังคมสร้างความดีต่อไป

 

ขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน

ที่ช่วยเหลือสนับสนุน

การสร้างสังคมแห่งความดี

อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ขอพุทธองค์คุ้มครองทุกท่านครับ

 

 

 มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปางมอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

Visitors: 180,893,473